Adatkezelési tájékoztató

 

A Hisense-klima.hu adatkezelési tájékoztatója.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató és/vagy Adatkezelő adatai:
Hi-Trade-Sense Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-352580

Székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 15.

Képviselő: Radics István – Ügyvezető

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefon: 06 30 432 0 234

E-mail: [email protected]
– a továbbiakban Adatkezelő – adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.hisense-klima.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal). Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.
A Szabályzat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

 

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói és a felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 2. Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.
 3. Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

III. ALAPVETŐ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. Érintett és/vagy Felhasználó és/vagy Fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 8. Adatállomány: az adatállomány egységes és az adatkezelés céljainak – (1) a kiterjesztett garancia igénybevételének alapjául szolgáló adatbázis kezelés és (2) hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing – megfelelően két adatbázisban tárolt adatok összessége.
 9. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

IV. AZ ADATKEZELŐ

 1. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.
 2. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 3. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 4. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

V. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve –
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 6. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A beleegyezés alaki formája az online felületen keresztüli regisztráció. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed. – a Szabályzat személyi hatálya
 7. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 8. Az adatkezelés vertikális rendje a garanciális igénybejelentés érvényesítése körében
  Fogyasztó, telepítő  és az Adatkezelő kapcsolata
  1. A garanciális igénybejelentés szabályai szerint garanciális igénybejelentéssel a fogyasztó (végfelhasználó) alapvetően a fogyasztási telepítést végző szerelővel (telepítővel) szemben kell éljen, vagy igénybejelentés tehető közvetlenül az Adatkezelő felé is (akitől a berendezést vette).
  2. A garanciális igénybejelentést követően az Adatkezelő ellenőrzi, hogy a fogyasztó a garanciális igénybejelentés szabályai körében előírt regisztrációs feltételeknek megfelelt-e. Az ellenőrzést követően az Adatkezelő visszaigazolja a telepítő felé, hogy a regisztráció szabályszerű volt, majd továbbítja részére a garanciavállaláshoz szükséges, VI.1. pontban meghatározott adatokat. A telepítő adatfeldolgozónak minősül.
  3. A továbbított adatok címzettje: klímaszerelői partnerhálózat, amely az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló klímaszerelő partnereket összesíti. A klímaszerelők a fogyasztóval közvetlen kapcsolatban állnak.
  4.  Adattovábbítás célja: garancia és kiterjesztett garancia érdekében történő kapcsolatfelvétel, a garancia érvényesítése
  5. A továbbított adatok köre: VI/1. pontban rögzített adatok6. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
 9. Adatfeldolgozó szolgáltatók adatai, és egyéb rendelkezések:
  (1) Tárhelyszolgáltató:Az adattovábbítás célja: adatok tárolása az Adatkezelővel kötött szolgáltatási szerződés alapján.A továbbított adatok köre: a regisztráció során megadott adatok (ÁSzF III/2. pont és Adatkezelési tájékoztató VI./1. pont.)
  A tárhelyszolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, és azokról az informatikai hátteret biztosító technikai intézkedésekről, amelyek az adatok informatikai biztonságát biztosítják.Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
  1.  Tárhelyszolgáltató:
   1. Cégnév: INTEGRITY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
   2. Telefon: (1) 450-2660 (több vonal)*
   3. E-mail: [email protected]
   4. Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
   5. Honlap: www.integrity.hu
   6. Székhely: Székesfehérvár
   7. Cégjegyzékszám: 07-09-003739
   8. Adószám: 11115139-2-07
   9. https://integrity.hu/aszf/
   10. https://integrity.hu/adatvedelem/

  2. Online Fizetési rendszer szolgáltató – Bankkártyás fizetőmodul
   A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében a SimplePay biztonságos fizetési megoldásán intézhetik fizetésüket.
   A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással.
   Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni:
   1. Kártyaszám
   2. Kártya lejárati dátuma
   3. CVC2/CVV2 érvényesítési kód.
  3. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató – Kereskedő – nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.
   Fenti adatokon túl a Szolgáltató www.hisense-klima.hu oldalon található webshopján megadott vagy létrehozott további adatok is átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. számára.
   Jelen ÁSzF elfogadásával a Végfelhasználó elfogadja, hogy a Hi-Trade-Sense Magyarország Kft (Székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 15.) által a www.hisense-klima.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
  4. Raktár- és logisztikai szolgáltató
   A raktározó és logisztikai szolgáltató cég tárolja és kezeli a Szolgáltató raktárkészletét, és előkészíti a megrendelt termékeket a Végfelhasználónak történő Raktárban történő személyes átvételre, illetve a futárszolgálattal történő kiszállításra, ebbe beleértve a csomaghoz a számla kinyomtatását és a csomagba tételét.
   A Raktár és logisztikai szolgáltató az Végfelhasználóhoz köthető alábbi adatokat kezeli:
   1. Számlán szereplő adatok:
    1. Megrendelő adatai: neve, címe
    2. Megrendelt termékek és szolgáltatások darabszáma cikkszámai és ára
   2. Megrendelés és teljesítés dátuma
   3. Szállításhoz köthető adatok: Szállítási cím, Végfelhasználó telefonszáma
  5. Fenti adatokat Raktár és logisztikai szolgáltató direktben a Szolgáltatótól kapja, és kizárólag a Kiszállítást végző szolgáltatónak vagy a személyes átvétel esetén a Végfelhasználónak adja át, olyan mértékben, amit a kiszállítás vagy átvétel megkövetel.
  6. Raktár és logisztikai szolgáltató:
   GEFCO Magyarország Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
   Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
   Cégjegyzékszám: 01-09-865333
   Adószám: 13632142-2-43
   Cég fióktelepe (Raktár): HU-2051 Biatorbágy, Huber út 5.
  7. Kiszállítás:
   Az Adatkezelő részéről adattovábbításra a szállítás lebonyolítása érdekében kerül sor.
   A kiszállítást végző Szolgáltató adatkezelésére saját adatvédelmi szabályzata irányadó, amely elérhető annak weboldalán. Ennek alapján a Felhasználó, a Szolgáltató és a kiszállítást végző Szolgáltató közötti viszonylatban:
   1. A kiszállítást végző Szolgáltató részére továbbított és az általa kezelt adatok köre:
    1. Magánszemélyek esetén név, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, lakcím, e-mail cím
    2. Jogi személyek esetén jogi személy neve, székhelye, fiók- és telephelye, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, ügyintéző neve, elérhetősége
    3. Szállítási adatok (feladó, címzett adatai – név, felvételi, kézbesítési cím, telefonszám)
    4. A szállítandó küldemény adatai (küldemény mérete, súlya, értéke, tartalma, stb.)
   2. Az érintettek köre: a 7.1. b) pont szerinti szállítási módot igénybe vevő Felhasználó.e) Az adatkezelés célja: A megrendelt termék kiszállítása/az online vásárlás teljesítése.f)Az adatkezelés időtartama: a kiszállítást végző Szolgáltató saját adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint.
  8. Kiszállítást végző Szolgáltató:
   1. Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
    1. Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
    2. Postacíme: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
    3. Cégjegyzékszám: 13-09-111755
    4. Ügyfélszolgálat:
     1. Telefon: +36 1 802 0265
     2. Fax: +36 29 88 66 10
     3. E-Mail: [email protected]
     4. ÁSzF, Adatkezelői nyilatkozat:https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
   2. Cégnév: DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
    1. Székhelye: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
     (2019.05.01-től 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület)
    2. Postacíme: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
     (2019.05.01-től 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület)
    3. Cégjegyzékszám: 01-09-888141
    4. Ügyfélszolgálat:
     1. Telefon: +36 1 501 6200
     2. Fax:
     3. E-Mail: [email protected]
     4. ÁSzF, Adatkezelői nyilatkozat:https://www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf
  9. Könyvelő:
   Az Adatkezelő részéről adattovábbításra a Adatkezelő gazdasági tevékenységének dokumentálása és a hatóságok felé történő riportolása céljából kerül sor.
   A könyvelést végző Szolgáltató adatkezelésére saját adatvédelmi szabályzata irányadó.
   Átadott adatok:
   1. Számlán szereplő adatok:
    1. Megrendelő adatai: neve, címe
    2. Megrendelt termékek és szolgáltatások darabszáma cikkszámai és ára
    3. Megrendelés és teljesítés dátuma
   2. Cégnév:
    Prophecy Magyarország Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
    1. Székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.
    2. Postacíme: 1149 Budapest, Angol u. 34.
    3. Cégjegyzékszám: 01 09 070711
    4. Ügyfélszolgálat: 1/363-4818/402
    5. Telefon: 1/363-4818/402
    6. Fax: 1/363-4815
    7. E-Mail: [email protected]
    8. Egyéb esetben a Felhasználó személyes adatait, hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.
  10. Hangfelvétel tárolására vonatkozó szabályok
   1. Az Adatkezelő minőségbiztosítási okból az érintettel folytatott telefonbeszélgetésről hangfelvételt készíthet, amelyről az érintettet minden esetben még a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatja. A tájékoztatás kiterjed arra, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül, továbbá arra, hogy a hangfelvétel tárolására és kezelésére vonatkozó szabályozásról az érintett hol tájékozódhat, azaz az erre vonatkozó szabályozást melyik weboldalon találja meg.
   2. A hangfelvétel jogszerű tárolásának alapja az érintett teljes körű tájékoztatása, és ennek alapján a hangfelvétel készítéséhez és tárolásához adott önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hangfelvétel alapján kizárólag a bejövő hívószám alapján azonosítható
   3. Az Adatkezelő a hangfelvételt elektronikus formában saját szerverén tárolja, a hangfelvétel rögzítésétől számított 3 évig. A tárolás időtartamának lejártát követően az Adatkezelő a hangfelvételt törli.4. A hangfelvétel, mint minden más személyes adat vonatkozásában, az érintettet ugyancsak megilletik a VIII. pontban hivatkozott jogorvoslati lehetőségek, azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett a hangfelvételről másolatot kérhet.

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

Klímaberendezések regisztrálása a kiterjesztett garancia igénybevételéhez:

 1. A kezelt adatok köre:
  1. Név;
  2. E-mail cím;
  3. Születési dátum;
  4. Telefonszám;
  5. Klíma telepítésének helye: irányítószám, város, utcanév; házszám
  6. Klímát értékesítő cég neve;
  7. Szerelő F-Gáz okm. száma;
  8. Üzembehelyezés dátuma;
  9. Klímaberendezés használati helye: Lakás/Iroda/Technológia opciók;
  10. Klímaberendezés használati célja: Hűtés/Fűtés/Mindkettő opciók;
  11. Termékadatok: klíma típusszáma (Model)/ Klíma beltéri szériaszáma (Serial No.)/ Klíma kültéri szériaszáma (Serial No.).

   A klíma regisztrálása önkéntes.

 2. Regisztrált klímaberendezésekkel kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés:
  A kezelt adatok köre:
  1. Név;
  2. E-mail cím;
  3. Születési dátum;
  4. Telefonszám;
  5. Klíma telepítésének helye: irányítószám, város, utcanév; házszám
  6. Klímát értékesítő cég neve;
  7. Szerelő F-Gáz okm. száma;
  8. Üzembe helyezés dátuma;
  9. Klímaberendezés használati helye: Lakás/Iroda/Technológia opciók;
  10. Klímaberendezés használati célja: Hűtés/Fűtés/Mindkettő opciók;
  11. Termékadatok: klíma típusszáma (Model)/ Klíma beltéri szériaszáma (Serial No.)/ Klíma kültéri szériaszáma (Serial No.).
 3. Az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal az érintett, mint felhasználó rendelkezik online felületen keresztül, és az Adatkezelő rendelkezik az adatokat tároló belső, informatikai adatbázisán keresztül. A belső adathozzáférés informatikai és jogi garanciáinak megtartásáért, így különösen azért, hogy a személyes adatok illetéktelen, harmadik fél számára ne kerüljenek ki, az Adatkezelő és az V/9.4. pontban rögzítettek szerint az Adatfeldolgozó vállalja a felelősséget.

VII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 1. Személyes adat csak a VI. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a kiterjesztett garancia igénybevételének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése, minőségbiztosítás.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján e-mail címének és egyéb személyes adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési időtartam lejártáig.
 5. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a [email protected] elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 6. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
  1. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag az érintett által megadott termékadatokkal kapcsolja össze.
  2. 2. Gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
  3. Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
  4. Az adatokról biztonsági mentés készül
 7. Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 8. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 9. Látogatói regisztráció, bejelentkezés, „cookies” használata és webfigyelés: Szolgáltatásaink során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezelünk anonim adatokat, és követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük honlapunk használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjtjük, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeljük.

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a VII.5. pontban hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
  1. kezelése jogellenes;
  2. az érintett kéri;
  3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  – a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  1. a. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  2. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 6. Az Adatkezelő
  – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével
  – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést
  – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is
  – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  www: www.naih.hu
  E-mail: [email protected]
 10. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
  Levélcím: 1525. Pf. 75
  Tel: (06 1) 457 7100
  Fax: (06 1) 356 5520E-mail: [email protected]

IX. EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

 1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
 2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Még nem döntöttél?

Kérdésed van?

15987

Keress bennünket testreszabott, egyedi árajánlatért!

0